Ապահովել խաղաղություն գյուղում

Հուլիսին՝ հավաքների ժամանակ, Արցախի Շահումյանի (Քարվաճառ) շրջանի Հավսաթաղ գյուղում կատարվել է հանցագործություն։

Image for post
Image for post

Աջակցեք ՈՄԱ֊ին, որպեսզի Հավսաթաղ բնակիչներն իրենց այսուհետև ապահով զգան։

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store