Սովորել Ողջ Մնալու Արվեստը

Կրակայի պատրաստության համար անհրաժեշտ զենքերը ձեռք բերումը ավարտված է գրեթե 100%-ով, ձեր ֆինանսական աջակցության շնորհիվ:

Image for post
Image for post

Ցանկացած արվեստ ունի իր գործիքը, որի միջոցով մարդը կարող է իր ստեղծագործական հմտությունները կիրառելով հասնել վարպետության, որոնցից օգուտ և հաճույք կստանան այլ մարդիկ :

Ինքնապաշտպանությունը ողջ մնալու արվեստի մի մասն է եւ ունի իր գործիքները, որը թույլ է տալիս դրսեվորել գոյատեւման հմտությունները դժվար և ծայրահեղ պայմաններում:

Այդ գործիքներից մեկը զենքն է: Ի տարբերություն մնացածի, դա օգնում է ոչ միայն հասնել ստեղծագործական վարպետության, այլև լուծում է մեր անցյալի, ներկայի և ապագայի հիմնարար հարցերը:

Այն խթանում է հայոց ազգի և պետականության գոյատեվմանը: Ստացած գիտելիքները և ողջ մնալու արվեստին տիրապետելը անհրաժեշտություն. են ոչ միայն անձամբ սովորողի, այլ նաև նրանց ընտանիքների, ընկերների և ընդհանրապես այլ մարդկանց համար:

Դարեր շարունակ Հայաստանը այլ պետությունների օկուպացիայի տակ էր, եւ հայությունը զրկված էր զենք ունենալուց, որի հետեւանքով մեր ժողովուրդը երկար ժամանակ տառապում էր իր անզորությունից:

Մենք. դարեր շարուանկ զբաղվեցինք բիզնեսով, երաժշտությամբ և այլ գործունեություններ ծավալեցինք, ի նպաստ զավթիչների, պաշտպանեցինք օսմանյան սուլթանին, Իրանի շահին և ռուսական ցարին, բայց ոչ երբեք ինքներս մեզ:

Եվ միայն հիմա Աստված մեզ տվել է անկախությունը, հնարավորություն տալով հայերին ազատորեն սովորել ռազմական գործը, սովորել զենքին տիրապետելու արվեստին տեսականորեն և գործնականորեն:

Զենքերը, որոնք մենք ձեռք ենք բերել, սոցիալական ցանցերի մեր բաժանորդների ֆինանսական աջակցության շնորհիվ, կօգտագործվեն կրակային պատրաստության համար: Կոգտագործվեն անպիսի կարևոր և անհրաժեշտ հմտությունների ձեռք բերելու համար ինչպիսին է ողջ մնալու արվեստը:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store