Պատրաստ զինվոր եւ պահեստազոր Հայկական բանակի համար

Image for post
Image for post

Մեր կարծիքով, հայկական բանակի բարձր մարտական ​​պատրաստվածությունը կարող է ապահովվել զորակոչի և պահեստազորի համակարգերի արդյունավետ պատրաստման միջոցով: Այս համակարգերը կարող են ապահովել Հայաստանի արական և իգական բնակչության լավ ռազմակիրառական և ֆիզիկական պատրաստվածությունը: Նման համակարգ ստեղծելով ՝ մենք իսկապես կարող ենք ստեղծել «ամրոց պետություն»:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

VOMA- ն աշխատանքներ է տանում, որպեսզի հայկական բանակն ունենա արդեն վերապատրաստված զորակոչիկներ և պահեստազոր՝ լեռնային հրաձիգների իմացությամբ: Նման դասընթացները կարող են ապահովել բանակի բարձր մարտունակությունը և բարձրացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը:
Տեսանյութը սեպտեմբերի հավաքից է, որտեղ
15 դպրոցական անցել են դասընթացները վարկային միջոցների հաշվին, դուք կարող եք մեզ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել հղման միջոցով և PayPal- ով։

Աջակցեք հիմա հետևյալ կերպով

ԿԱՅՔ

PayPal

YANDEX.MONEY

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store