Պատրաստ զինվոր եւ պահեստազոր Հայկական բանակի համար

Մեր կարծիքով, հայկական բանակի բարձր մարտական ​​պատրաստվածությունը կարող է ապահովվել զորակոչի և պահեստազորի համակարգերի արդյունավետ պատրաստման միջոցով: Այս համակարգերը կարող են ապահովել Հայաստանի արական և իգական բնակչության լավ ռազմակիրառական և ֆիզիկական պատրաստվածությունը: Նման համակարգ ստեղծելով ՝ մենք իսկապես կարող ենք ստեղծել «ամրոց պետություն»:

VOMA- ն աշխատանքներ է տանում, որպեսզի հայկական բանակն ունենա արդեն վերապատրաստված զորակոչիկներ և պահեստազոր՝ լեռնային հրաձիգների իմացությամբ: Նման դասընթացները կարող են ապահովել բանակի բարձր մարտունակությունը և բարձրացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը:
Տեսանյութը սեպտեմբերի հավաքից է, որտեղ
15 դպրոցական անցել են դասընթացները վարկային միջոցների հաշվին, դուք կարող եք մեզ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել հղման միջոցով և PayPal- ով։

Աջակցեք հիմա հետևյալ կերպով

ԿԱՅՔ

PayPal

YANDEX.MONEY

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store