Image for post
Image for post

ՈՄԱ- ի երիտասարդական ճամբարը

12 օրվա ընթացքում «Ռեալ Դպրոցից» ​​մոտ 170 եւ Հայաստանի գյուղերից մինչեւ 30 պատանիներ լեռնային հրաձիգներ կդառնան:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ծրագիրը

  • Կրակային պատրաստություն (ստատիկ եւ դինամիկ վիճակներում կրակի վարում, խմբակային կրակոցներ) .
  • Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական օգնություն .
  • Բարձրության վրա կամ լեռնային պատրաստություն .
  • Տակտիկական հատուկ վարժանքներ .Ինժեներական ուսուցում .
  • Դասեր անօդաչու թռչող սարքերի օպերատորներից .
  • Տեղանքում կողմնորոշում .
  • Քայլարշավներ
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Համատեղ աշխատանք

Ձեր ֆինանսական աջակցությունը կարող է ապահովել 23 հայ պատանիների մասնակցությունը ՈՄԱ ճամբարում:

  • 15 պատանիներ Քարվաճառից .
  • 5 պատանիներ Ջավախքից .
  • 3 պատանիներ Ջերմուկից

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Image for post
Image for post

Ձեր մասնակցությունը մեր աշխատանքին ներդրում է Հայաստանի ամրապնդման գործում ։

Այժմ կարող եք աջակցել

ԿԱՅՔ

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store