ՈՄԱ- ի երիտասարդական ճամբարը

12 օրվա ընթացքում «Ռեալ Դպրոցից» ​​մոտ 170 եւ Հայաստանի գյուղերից մինչեւ 30 պատանիներ լեռնային հրաձիգներ կդառնան:

Ծրագիրը

Համատեղ աշխատանք

Ձեր ֆինանսական աջակցությունը կարող է ապահովել 23 հայ պատանիների մասնակցությունը ՈՄԱ ճամբարում:

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր մասնակցությունը մեր աշխատանքին ներդրում է Հայաստանի ամրապնդման գործում ։

Այժմ կարող եք աջակցել

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store