Մենք կարիք ունենք ներդրումների ավելի քան օգնության

Ինչպե՞ս Հայաստանը կարող է դառնալ ներդրումների համար գրավիչ երկիր

Go to the profile of ՈՄԱ/VoMA

Հայաստանի պաշտպանունակության մեջ ներդրումներ կատարելով։ Այո՛, հարգելի՛ ընկերներ, հենց այդպես։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Դու, որպես Հայաստանի հասարակ քաղաքացի, կամ սփյուռքի հայ, ի՞նչ կարող ես անել ընդհանուր նպատակի համար։

VoMA հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի պաշտպանունակության գործին մասնակցելու 2 տարբերակ է առաջարկում։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Գետանցում լեռնային գետի վրայով։

Հավաքներին գրանցվելու համար

երկրորդ տարբերակը կազմակերպության գործունեությանը աջակցելն է։

VoMA-ի նախագծերն ու միջոցառումները․

Տեխնիկայի վերանորոգում։

Երևանում 6 ամսյա դասընթացներ

Երախտագիտություն հայ զինվորներին

Image for post
Image for post

Ձմեռային հավաքը

Image for post
Image for post

Քողարկող վերնազգեստի կարում լեռնահրաձգային գումարտակի կամավորների համար։

Image for post
Image for post

Քարվաճառում VoMA-ի ինժիներական աշխատանքներ

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Շրջաններում մասնաճյուղերի բացում

Ձեր ֆինանսական աջակցությունը գործիք է մեր աշխատանքի շարունակականության համար։

Աջակցել մեզ հիմա

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store