Կարելի է սպասել, թե երբ Հայաստանն ավելի ուժեղ կդառնա, իսկ կարելի է մասնակցել դրա ամրապնդմանը

Մեր հասարակության մեջ կա կարծիք, որ ամեն ինչ պետք է անի պետությունը, իսկ մենք պետք է օգտվենք այդ աշխատանքի պտուղներից։

Երբ պետությունը չի աշխատում, մենք բողոքում ու մեղադրում ենք բոլորին` պետական գործիչներին, նախագահներին, նախարարներին և անգամ Բրիտանիայի թագուհուն։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
հուլիսյան հավաքներ
Image for post
Image for post
Ճամբար դեռահասների համար
Image for post
Image for post
Մայիսյան հավաքներ
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Հուլիսյան հավաքներ.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ճամբար դեռահասների համար.
Image for post
Image for post
Գնված նստարաններ և սեղաններ եւ վրան առանց մետաղական շրջանակ
Image for post
Image for post
Հրահանգիչների համար ձեռք բերված զինվորական համազգեստը
Ճամբար դեռահասների համար.
Image for post
Image for post

Աջակցություն կարող եք ցուցաբերել ՈՄԱ-ի կայքի միջոցով

WEBSITE

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store