Իրական Դպրոցի յաջողութեան առնուազն 30%-ը կազմում է VOMA-ի դասընթաց֊արշաւը։

Վահագն Պողոսյանը ՝ դպրոցի խնդիրների մասին

Image for post
Image for post

Ուրեմն այսպէս։ Իրական Դպրոցի փորձարարական ծրագիրը սկսեց 2016-ին Երեւանում 23 աշակերտների հետ, որոնցից 16-ը այս տարի չորրորդ կուրս են հասել եւ կը դառնան առաջին շրջանաւարտները։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Իսկ Իրական Դպրոցի ծրագրի եւ յաջողութեան առնուազն 30%-ը կազմում է ՈՄԱ դասընթաց֊արշաւը։ Այս տարի 200-ից աւել ուսանող տաս աւրով տանելու համար մեզ 20 000 000 դրամի չափ գումար է պէտք։

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Պէտք է նաեւ խոստովանեմ որ մեզ՝ թե՛ մեր ընկերները, թե՛ այլ անձինք եւ կառավարութեան անդամներ, միջնորդաւորուած կամ ուղղակի ասել են որ մենք չպիտի այսքան «ռազմականացուած» լինենք։ Բայց ոչինչ անել չենք կարող՝ բանակ֊պետութեան գաղափարը եւ նախազաւրակոչային պատրաստութիւնը Իրական Դպրոցի անբաժան մասն են։

«Իրական դպրոց» Կրթամշակութային Հիմնադրամ։

Written by

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store