ինձ արդեն պատրաստված եմ զգում հետագայում հայրենիքիս համար պարտքը տալու գործում:

Իրական դպրոցից Արմենը ՝ հավաքներին մասնակցելու մասին

Բարև ձեզ ես Արման Մկրտչյանն եմ «Իրական Դպրոցի» արդեն իսկ երկրորդ կուրսի ուսանող։ Մեկ տարվա մեջ երկրորդ անգամն եմ մասնակցում ՈՄԱ-ի հավաքներին։

VOMA-ի ճամբարում իմ ստացած ամենահետաքրքիր դասը դիրքերի գրավումն էր։

բայց նաև գիտեմ, որ երկու անգամ եմ ընդամենը գնացել VOMA-ի հավաքներին, բայց ինձ արդեն պատրաստված եմ զգում հետագայում հայրենիքիս համար պարտքը տալու գործում:

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store