Այն, ինչ պետությունը ժամանակ չունի անելու, հասարակությունը պետք է անի:

Քանի որ մենք պատասխանատու ենք մեր ապագայի համար

1. Բանակ ուղարկել ոչ թե նորակոչիկներին, այլ արդեն պատրաստի մարտիկների:

2. Պահեստազորում ունենալ ոչ թե չպատրաստված պահեստայիններ, այլ լեռնային հրաձիգներ:

3. Սփյուռքահայերը ոչ թե զբոսաշրջիկներ են, այլ կամավորներ:

Դարձնենք բնակչությունն ավելի ուժեղ, դարձնենք Հայաստանը ավելի ուժեղ:
Կարող եք փոխանցում կատարել կայքում

By Preparing and training the Republic Armenia citizens and volunteers from Diaspora we create stronger Armenia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store